اپراتورها در تاپل

اپراتورهایی که برای تاپل ها تعریف شده اند + ( بین دو تاپل ) و ( بین یک عدد و تاپل )هستند .
•سعی کنید برای این کار تاپل ها را درمیان پرانتز قرار دهید یا به یک متغیر انتساب دهید به مثال
توجه کنید:

کد PHP:

kjkj