ایمن سازی IE
برنامه IE دارای مجموعه ای از امکانات امنیتی بوده که با تنظیم و پیکربندی صحیح آنان می توان وضعیت امنیتی IE رابهبود بخشید . برای نیل به خواسته فوق ، می توان مراحل زیر را دنبال نمود:

انتخاب گزیته Options از طریق منوی Tools
انتخاب گزینه Security Tab و فعال نمودن Custom Level مرتبط با Inetnet Zone .
اکثر حملات مبتنی بر نقاط آسیب پذیر IE ، بدلیل سوء استفاده از پتانسیل های Active Scripting و ActiveX Controls ، محقق می گردند. بنابراین لازم است ، فعال شدن و بهره برداری از پتانسیل های فوق با نظارت و آگاهی کاربر انجام شود :
دربخش Scripting ، گزینه Prompt for Allow paste operations via script را انتخاب تا یشگیری لازم درخصوص محتوی موردنظر از طریق Clipboard انجام شود. ( لازم است به این نکته اشاره گردد که Active Scripting نمی بایست غیر فعال گردد ،چراکه تعداد زیادی از وب سایت ها از پتانسیل فوق ، استفاده می نمایند ) .
انتخاب گزینه Prompt برای Download signed ActiveX Controls
انتخاب گزینه Disable برای Download unsigned ActiveX Controls
انتخاب گزینه Disable برای Initialize and script ActiveX Controls not marked as safe
اپلت های جاوا دارای قابلیت های بمراتب بیشتری نسبت به اسکریپت ها می باشند:
در بخش Microsoft VM ، گزینه High safety for Java permissions را در ارتباط با مجوزهای لازم بمنظور اجرای صحیح اپلت های جاوا و پیشگیری دستیابی به سیستم ، انتخاب گردد.
در بخش Miscellaneous ، گزینه Access to data sources across domains ، بمنظور ممانعت از حملات مبتنی بر Cross-site scripting ، غیر فعال گردد.