خوب این عملگر ها انواعی دارند و هر کدام نسبت به یک دیگر تقدم دارند تا در حین اجرای کد ترتیب

عمل انها مشخص شود.این اولویت بندی از قوانین ریاضی پیروی میکند.ما در اینجا این تقدم ها را نشان

میدهیم:

۱٫گروهبندی و دسترسی () []
۲.عملگر های یکتایی + – !
۳٫توان **
۴٫ضرب ، تقسیم ، باقیمانده * / ٪
۵٫جمع و تفریق + –
۶٫عملگر های شیفت به چپ و راست باینری >> <<
۷٫عملگرهای مقایسه ای : بزرگتر و، کوچکتر => <= > <
۸٫عملگرهای مقایسه : مساوی ، نا برابر == !=
۹٫و منطقی باینری &
۱۰٫یا باینری یا XOR انحصاری ^
۱۱٫یا منطقی باینری |
۱۲٫و منطقی and
۱۳٫یا منطقی or
۱۴٫عملگر های مقدار دهی %= /= *= -= += =

تمام این عملگرها بر روی اعداد و متغییرهای عددی قابل اجرا هستند.اما چند نمونه از کاربرد عملگر بر

روی رشته ها برای شما میزنیم:

جمع دو رشته:

کد:

hgu
یا
کد:

443

تکرار یک رشته:
کد:

12

یک مثال از بکار گیری عبارت-عملگر-عملوند:
کد:

op

خروجی:

کد:

4