حتوا در مقابل کلیدواژه – بخش ۱

زمانی بود که موتورهای جستجو صرفا به دنبال لغات در وب سایت ها بودند، اما امروزه این موضوع جای خود را با حرکت به سوی مفهوم تعویض کرده است.این به مفهوم خارج شدن کلید واژه از ارزیابی یک صفحه نیست بلکه به معنی اهمیت بیشتر مفهوم در یک صفحه می باشد. حسن این روش ارائه خروجی مناسب برای طراحی وب سایت مناسب است .در این مقاله به دنبال آن هستیم که درک کاملی از مرکزیت مفهوم در متدلوژی جدید جستجو برسیم. دقت کنیم که در این مقاله به راهنمایی بیشتر برای استقبال گوگل و یا سایر موتورهای جستجو کاری نداریم آنچه مهم است چشم انداز کامل از محل سرمایه گذاری شما برای کشف اهمیت بیشتر موضوع در طراحی وب سایت است.

ارائه وب

طراحی وب سایت بدون شناخت کامل از ساز و کارهای حرکتی امکان پذیر نیست که در پایین به آنها می پردازیم:

 • Crawling: توان موتورهای جستجو برای خزیدن در یک وب سایت
 • Indexing: صفحاتی که به واسطه خزیدن نشان گذاری می شود

درک علائم

مفاهیم متعددی در خصوص بهینه سازی موتورهای جستجو در طراحی وب سایت لحاظ می شود که عموما با تعبیر نامناسب و سوء تفاهم همراه است. باید توجه داشت که موتورهای جستجو از علائم متعددی در خصوص افزایش رتبه سایت استفاده می کند بخشی از این علائم عبارتند از: دسته بندی ها، موقعیت های جغرافیایی، رفتار شناخت های جمعیتی، بسیاری از این موارد تاثیر مستقیمی روی افزایش رتبه سایت ندارند اما آنچه با اهمیت است تاثیر مستقیم آنها بر روی هسته مفاهیم و کیفیت سیگنال ارائه شده از روی وب به جهت درک بهتر موتور جستجو از وب سایت است.

بر این اساس می توان دسته بندی زیر را شکل داد:

علائم قابل ارائه از روی سایت

 • اعتبار / اعتماد
 • طبقه بندی
 • نرخ لینک های درونی
 • بومی سازی
 • موجودیت
 • تاریخچه دامنه
 • حجم محتوا

علائم قابل ارائه از روی صفحه

 • متادیتا
 • طبقه بندی به همراه بومی سازی
 • موجودیت
 • اعتبار و اعتماد(لینک های خارجی)
 • علائم موقتی
 • علائم معنی گری
 • زبان و گویش
 • نحوه ارائه و ارزش گذاری محتوا برای موتور جستجو

علائم خارج از سایت

 • لینک های وابسته
 • علائم موقت
 • المان های قابل اعتماد مانند تقدیر نامه ها و روایات از شرکت
 • پیش بینی اسپم (پارامترهایی که موجب تقلیل خزش در سایت می شود)
 • ارتباط معنایی

باز هم یادآور می شوم که ارتباط بین لینک ها به معنی افزایش پیچ رنک نیست. لینک ها می توانند محدوده گسترده ای از علائم را ارسال نمایند که میزان پیچ رنک تنها یکی از آنهاست.

با چشم پوشی از جزئیات می توان به این درک رسید که میزان سیگنال هایی که یک وب سایت و یا یک صفحه در مقابل با موتورهای جستجو ارائه می کند چیست و چگونه اس%