همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم ، المنت <portType> ، در یک سند WSDL ، مهمترین بخش به حساب می آید .

این المنت چهارچوب اصلی یک وب سرویس را تعیین کرده ، رویدادها و توابع موجود در آن را اعلان نموده و پارامترها و اطلاعات ارسالی و دریافتی را مشخص می سازد .

اگر بخواهیم نقش <portType> در یک سند WSDL را با برنامه نویسی معمولی مقایسه نماییم ، همانند یک کتابخانه رویدادها ، کلاس ها و یا توابع است و هر operation درون آن نیز ، همانند یک تابع به حساب می آید .