در XPATH هفت نوع node وجود دارد :

 

element ( تگ ها )
attribute ( صفات درون تگ ها )
text ( متن محتوای هر تگ که بین تگ باز و بسته قرار می گیرد )
namespace
processing-instruction ( دستورات قابل پردازش )
comment ( توضیحات )
document nodes ( نوودهای سند )

در یک برنامه ای که به زبان xml می نویسیم ممکن است از چند مدل از این node ها استفاده شود

همانطور که گفتم ، node از نوع element یعنی تگ .

مهمترین تگی که در برنامه xml وجود دارد تگ ریشه یا به انگلیسی element root است

که تمام تگ های دیگر و محتوای انها درو ن این تگ اصلی قرار می گیرند