انواع multimode

۶۲٫۵ میکرون ,  و ۵۰میکرون می باشد.

Single mode ها  گران تر از multi mode ها هستند و معمولا برای محیط های outdoor  استفاده می شوند.