انواع axes :

 

Ancestor

واژه لاتین ancestor به معنای جد و نیاکان است

با این دستور می توان به تمام اجداد node جاری که شامل پدر و پدر بزرگ و جدهای بالاتر است دسترسی داشت

 

مثلا برای تگ title تگ های book , bookstore جواب هستند

 

ancestor-or-self

 

مواردی که با این دستور انتخاب می شوند عبات اند از خود تگ جاری و تمام تگ های پدر و پدر بزرگ و جد های تگ جاری

 

Attribute

تمام صفات موجود در node جاری را انتخاب می کند

 

 

 

Child

تمام فرزندان node جاری را انتخاب می کند

 

 

 

Descendant

واژه descendant به معنای اولاد و نسل است

با این دستور می توان تمام فرزندان و نوه های تگ جاری انتخاب می شوند

 

 

 

descendant-or-self

 

هم خود node جاری را انتخاب می کند و هم تمام تگ های فرزند و نوه و نوه نوه و …. ان را

 

 

Following

 

از درون سند xml هر چیزی که بعد از تگ بسته تگ جاری قرار دارند را انتخاب می کند

 

 

following-sibling

sibling یعنی برادر و خواهر

تمام خواهر و برادرهای node جاری که بعد از مکان ان قرار دارندرا انتخاب می کند

 

Namespace

تمام node های از نوع namespace که مربوط به node جاری می شوند را انتخاب می کند

 

Parent

پدر node جاری را انتخاب می کند

 

 

Preceding

یعنی ماقبل ، سابق

تمام node هایی که قبل از node جاری در سند xml قرار دارند را انتخاب می کند به استثنای اجدادش و node های از نوع صفت و node های از نوع namespace

 

 

 

preceding-sibling

preceding یعنی ماقبل و سابق

تمام خواهر و براد رهای node جاری را که از نظر مکانی قبل از ان قرار دارند انتخاب می کند

 

 

Self

یعنی خودش

خود node جاری را انتخاب می کند