پول الکترونیکی را به روشهای مختلف تقسیم بندی می کنند ، در یکی از تقسیم بندی ها پول الکترونیکی را به دو دسته تقسیم می نمایند :
. پول الکترونیک شناسایی شده
این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی درباره هویت مالک آن می باشد که تا حدودی مانند کارتهای اعتباری است این پولها دارای قابلیت رد گیری می باشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی ایت . قابلیت استفاده این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است .
. پول الکترونیکی غیر قابل شناسایی ( بی نام و نشان )
این پول دیجیتالی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده اش ، را در بردارد ، و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل می کند . هنگامی که پول دیجیتال از حسابی برداشت شد بدون باقی گذاشتن هیچ اثری می توان آن را خرج نموده و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده می شود امکان پی گیری آن برای هیچ بانکی وجود ندارد . هر کدام از پولهای الکترونیکی فوق الذکر به دو دسته پول الکترونیکی نااپیوسته تقسیم می شود .