پورت های فیزیکال

پورت های لاجیکال.

پورت های udp

پورت های tcp