انواع مختلف zone عبارتند از

۱٫Forward lookup zone
۲٫Reverse lookup zone