انواع مختلف zone عبارتند از

۱٫Forward lookup zone
۲٫Reverse lookup zone

Forward lookup zone
این zone اطلاعات تبدیل اسم domain به ip address را در بردارد
به یاد داشته باشید آدرسی مثل www.subnet.ir را (FQDN(Fully Qualified Domain Name میگویم که subnet.ir اسم دومین و www اسم host میباشد.پس به تعبیری دیگر forward lookup zone عمل تبدیل FQDN را به IP بر عهده دارد
host recod ها در forward lookup zone قرار دارند
host recod ها به منظور ذخیره forward lookup zone ساخته میشود

Reverse lookup zone
این zone حاوی ip address برای host و یک pointer(اشاره گر) برای host record ها در forward lookup zone میباشد