انواع لغزش ها

slide ها در جی کوئری کم کم ارتفاع عناصر را تغییر می دهند.

در جی کوئری متُد های زیر را برای اسلاید ها داریم :

callb

و همچنان مثل قبل پارامتر speed می تواند مقادیر slow ، fast ، normal و یا عدد به صورت میلی ثانیه را بپذیرد و پارامتر callback نیز در جلسه آینده معرفی خواهد شد.

نمونه slideDown()

hu

به صورت آنلاین امتحان کنید

نمونه slideUp()

ce

نمونه slideToggle()

yi