انواع فاز rup

۱- Inception (آغازین)

۲- Elaboration (جزییات)

۳- Construction (ساخت)

Transition4  (انتقال)