انواع ساختار پرش
در این رابطه از دو ساختار عمومی استفاده می گردد :

Subroutines : این نوع برنامه ها را می توان با فراخوانی نام آنان به خدمت گرفت . پس از فراخوانی هر روتین مجموعه کدهای موجود در آنان اجراء شده و در ادامه کنترل به دستور پس از محل فراخوانی روتین برمی گردد .

Function : عملکرد این نوع روتین ها مشابه Subroutine بوده و تنها تفاوت موجود ، برگرداندن یک مقدار به برنامه و یا محل فراخوانی تابع است .

ساختارهای اشاره شده ، به منزله ستون فقرات هر برنامه ای می باشند که با ASP.NET نوشته می گردد .
در ادامه با انواع عملیاتی که می توان توسط هر یک از ساختارهای فوق انجام داد ، بیشتر آشنا می شویم :

3

az