انواع تکنیک های  Phishing

دستکاری پیوند
گریز از فیلترها
جعل وب‌گاه