المنت <portType> دارای ۴ نوع تابع یا operation می باشد ، که در جدول زیر به معرفی آنها پرداخته شده است :

شرح     operation نوع
این نوع تابع می تواند یک پیام یا پارامتر را دریافت نماید ، ولی جوابی برای آن ارسال نخواهد نمود .     One-way
این نوع تابع یا operation متداول ترین تابع در <portType> است .
تابع Request-response ، یک پیام را دریافت کرده و جوابی را بر مبنای آن ارسال خواهد نمود .     Request-response
این نوع تابع یک پیام یا درخواست را ارسال کرده ، و منتظر جواب آن می ماند .     Solicit-response
تابع Notification که یک تابع اطلاع رسان است ، پیام یا درخواستی را ارسال کرده ، ولی منتظر جوابی برای آن نیست .     Notification