انتخاب و کپی متن از یک فیلد Textarea با یک کلیک

<head>
<script type=”text/javascript”>
i=0;
s=0;
num=0;
seq1=””,seq2=””;
ie = document.all?1:0;
ns = document.layers?1:0;
ns6 = document.getElementById?1:0;
svet = “”;
function selectCode()
{
padText=document.pad.text;
if(padText.value.length>0)
{
if (ie)
{
therange=padText.createTextRange();
therange.execCommand(“Copy”);
window.status=”Code copied into Clipboard!”;
setTimeout(“window.status=””,1800);
}
padText.focus();
padText.select();
}
else alert(‘!متنی برای انتخاب وجود ندارد’) //Nothing to be selected!
}
</script>
</head>

<body>
<form name=”pad” method=”post”>
<table cellSpacing=”0″ cellPadding=”0″ border=”0″ align=”center”>
<tr>
<td align=”left” valign=”middle”>
<b>HTML Code:&nbsp;&nbsp;</b></td>
<td align=”center”><textarea name=”text” rows=”8″ cols=”50″></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align=”center”><input onClick=”selectCode()” type=”button” value=”Select / Copy” name=”select”></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>