انتخاب نام برای دومین به چند عامل محدود می شود.

  • نام دومین ها معمولاً واگذار شده اند آنهم به سایتهای رده بالا یا متوسط و این نامها معمولاً با زمینه فعالیت این سایتها مرتبط است.
  • نام دامنه شما نباید از ۶۳ کاراکتر بیشتر شود البته به غیر از دات و پسوند که می تواند com, net یا … باشد مثلاً برای دومین yadbegir.com غیر از نقطه و com، هشت کاراکتر دارید که کمتر از ۶۳ کاراکتر است. و کاراکترهای قابل قبول عبارتند از حروف، اعداد و dash. کاراکتر dash باید در میان اسم باشد نه انتها و ابتدای آن.
  • از همه مهمتر اینکه اسم دومین باید یگانه باشد. و معمولاً اولین کسیکه نام دومین را ثبت می کند صاحب آن است و دیگر کسی نمی تواند یک دومین با آن نام ثبت کند.