LINQ یک فناوری قدرتمند در زمان کار با داده است که دستاوردهای متعددی را برای پیاده کنندگان به ارمغان آورده است :

روشی ساده جهت نوشتن query
تسریع در پیاده سازی نرم افزار با توجه به حذف خطاهای زمان اجراء
امکان استفاده از امکاناتی نظیر اشکال زدائی و IntelliSence در زمان پیاده سازی
حذف خلاء موجود بین داده رابطه ای و پیاده سازی شی گراء
استفاده از یک گرامر یکسان جهت نوشتن query صرفنظر از نوع منبع داده
افزایش بازدهی و راندمان برنامه نویسی ، چراکه برنامه نویسان از یک رویکرد یکسان برای نوشتن query و بهنگام سازی داده از طریق زبان برنامه نویسی استفاده خواهند کرد .

LINQ از دو بخش که مکمل یکدیگر می باشند تشکیل شده است : مجموعه ای از ابزار ها جهت کار با اشیاء ، اسناد XML ، بانک های اطلاعاتی رابطه ای و سایر نوع های داده و مجموعه ای از ضمایم برای زبان های برنامه نویسی نظیر VB و #C . در بخش دوم به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت .