آیا می توان امکاناتی که در سرویس های Hosting بالاتر وجود دارد را به طور جداگانه تهیه نمود؟

بله ، هر یک از امکانات موجود در Hostingهای مختلف را می توانید به صورت جداگانه تهیه و به سرویس مورد نظر خود اضافه نمائید. فهرست این امکانات را می توانید در تعرفه امکانات مازاد Web Hostingانتخابی خود مشاهده نمائید.