با سلام و خسته نباشید خدمت شما وبمستران گرامی ، حالتون چطوره ؟ همانطورکه میدانید دسترسی به پایگاه داده یکی از مباحث مهم در برنامه نویسی میباشد. پس بیشتر باهم می آموزیم .آموزش دسترسی به پایگاه داده – ASP.NET

ASP.NET امکان دسترسی و استفاده از منابع داده ی زیر را به برنامه نویس می دهد:

Databases (e.g.، Access، SQL Server، Oracle، MySQL)

XML documents

Business Objects

Flat files

ASP.NET فرایندهای پیچیده و سنگین دسترسی به داده را پنهان می کند و همچنین سطح بسیار بالاتری از کلاس ها و اشیاء که دسترسی به داده از طریق آن ها بسیار سهل است را ارائه می دهد. این کلاس ها تمامی کدنویسی های پیچیده که برای اتصال به داده، بازیابی داده، پرسمان از داده (data querying) و دستکاری داده ها انجام می شود را پنهان می کند.

ADO.NET یک تکنولوژی است که به مثابه ی یک پل ارتباطی بین اشیاء کنترلی (control object) ASP.NET و منبع داده (data source) backend عمل می کند. در این فصل به نحوه ی دسترسی به داده و کار با آن به طور مختصر خواهیم پرداخت.

بازیابی و نمایش داده

به منظور بازیابی و نمایش داده در ASP.NET به دو نوع data control احتیاج داریم:

 data source control (کنترل منبع داده) – اتصال به داده، انتخاب و گزینش داده و دیگر کارها و عملیاتی همچون صفحه بندی (paging) و ذخیره ی داده در حافظه ی پنهان (caching) را مدیریت می کند.

data view control (کنترل مقید سازی و نمایش داده) – داده را متصل کرده سپس نمایش می دهد، همچنین امکان دستکاری و مدیریت داده ها را برای برنامه نویس فراهم می آورد.

به مفاهیم مقید سازی و اتصال داده (data binding) و کنترل های منبع داده ای (data source control) در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. در این قسمت، برای دسترسی به داده از یک کنترل SqlDataSource و از کنترل GridView جهت نمایش و مدیریت داده بهره می گیریم.

همچنین از پایگاه داده ی Access که دربردارنده ی اطلاعاتی درباره ی کتاب های .NET موجود در بازار است استفاده خواهیم کرد. اسم پایگاه داده ASPDotNetStepByStep.mdb بوده و جدول داده ای (data table) که بکار می بریم را DotNetReferences نام گذاری کرده ایم.

جدول مورد نظر دارای ستون های زیر خواهد بود:

ID، Title، AuthorFirstName، AuthorLastName، Topic و Publishe.

ذیل تصویری از جدول داده ای مذکور مشاهده می کنید:

اکنون مراحل زیر را طی می کنیم:

یک وب فرم ایجاد کرده، سپس کنترل SqlDataSourceControl را به آن اضافه کنید.

 

روی گزینه ی Configure Data Source کلیک کنید.

حال روی دکمه ی New Connection کلیک کرده تا اتصال با یک پایگاه داده برقرار گردد.

پس از اینکه اتصال با پایگاه داده برقرار شد، آن را برای استفاده در آینده ذخیره کنید. در مرحله ی بعدی از شما خواسته می شود دستور Select را پیکربندی (config) کنید:

اکنون ستون ها را انتخاب کرده و دکمه ی next را فشار دهید تا مراحل به پایان برسد. به دکمه های WHERE، ORDER BY، Advanced دقت کنید. دکمه های نام برده به شما امکان ارائه ی عبارت های (clause) Where، Orderby و همچنین تعریف دستورات (command) insert، update و delete اس کیو ال را به ترتیب فراهم می کند. از این طریق شما قادر خواهید بود داده ها را مدیریت یا دستکاری کنید.

کنترل GridView را به فرم اضافه کنید. منبع داده ای مورد نظر را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه ی AutoFormat کنترل را قالب بندی (فرمت) کنید.

 

 

پس از انجام این کار، کنترل GridView قالب بندی شده عنوان های ستون ها را نمایش می دهد. اکنون برنامه آماده ی اجرا است.

برنامه را اجرا کنید.

کد Content file:

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeBehind=”dataaccess.aspx.cs” Inherits=”DataAccess.dataaccess” %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” >

 

<head runat=”server”>

<title>

Untitled Page

</title>

</head>

<body>

<form id=”form1″ runat=”server”>

<div>

<asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1″ runat=”server” ConnectionString=”<%$ ConnectionStrings:ConnectionString5 %>” ProviderName=”<%$ ConnectionStrings:ConnectionString5.ProviderName %>” SelectCommand=”SELECT * FROM [EEE]”></asp:SqlDataSource>

<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”

AutoGenerateColumns=”False” CellPadding=”3″

DataSourceID=”SqlDataSource1″ BackColor=”#DEBA84″ BorderColor=”#DEBA84″ BorderStyle=”None” BorderWidth=”1px” CellSpacing=”2″>

<RowStyle BackColor=”#FFF7E7″ ForeColor=”#8C4510″ />

<Columns>

<asp:BoundField DataField=”Title” HeaderText=”Title”

SortExpression=”Title” />

<asp:BoundField DataField=”AuthorLastName”

HeaderText=”AuthorLastName” SortExpression=”AuthorLastName” />

<asp:BoundField DataField=”AuthorFirstName”

HeaderText=”AuthorFirstName” SortExpression=”AuthorFirstName” />

<asp:BoundField DataField=”Topic”

HeaderText=”Topic” SortExpression=”Topic” />

</Columns>

<FooterStyle BackColor=”#F7DFB5″ ForeColor=”#8C4510″ />

<PagerStyle

ForeColor=”#8C4510″ HorizontalAlign=”Center” />

<SelectedRowStyle BackColor=”#738A9C”

Font-Bold=”True” ForeColor=”White” />

<HeaderStyle BackColor=”#A55129″ Font-Bold=”True”

ForeColor=”White” />

<SortedAscendingCellStyle BackColor=”#FFF1D4″ />

<SortedAscendingHeaderStyle BackColor=”#B95C30″ />

<SortedDescendingCellStyle BackColor=”#F1E5CE” />

<SortedDescendingHeaderStyle BackColor=”#93451F” />

</asp:GridView>

 

</div>

</form>

</body>

</html>