با سلام خدمت شما دوستان گرامی ، امیدوارم که شاد باشید وتندرست.با اموزشی دیگر در زمینه php  در خدمت شماهستیم .PHP تابع مخصوصی برای ساخت جدول با فیلدهای معین ندارد. بنابراین برای ساخت جدول داده، از دستور برنامه پایگاه داده مانند MySQL استفاده می شود، این دستور با تابع ()mysql_query اجرا می شود.

برای مثال، پایگاه داده Employee برای یک دفتر را ساخته، یک جدول با ستون های employee number، employee name و  employee address می سازیم.

فایلی به نام Create_table.php داخل www بسازید. کد زیر را در آن کپی کنید.

‎‎‎‎‎//the example of making MySQL database ‎table

‎ ‎‎  ‎//create_table.php‎

‎‎  ‎$continued = ‎mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);‎

‎‎  if($continued){‎

‎ ‎    echo(“Connection is ‎succeed”);‎

‎}else{‎

‎ ‎    echo(“Connection is ‎fail”);‎

‎‎  ‎}‎

‎‎  ‎$make = ‎mysql_create_db(“employees”);‎

‎ ‎

‎‎  if($make){‎

‎‎  ‎    echo(“

Employees database succeeds in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎  ‎}else{‎

‎‎  ‎    echo(“

Employees database fails in ‎making”);‎

‎‎  ‎}‎

‎‎  ‎$order1 = “CREATE TABLE data_employees‎

‎ ‎

‎‎  ‎    (‎

‎‎  ‎        employees_number int(10)AUTO_INCREMENT PRIMARY ‎KEY,‎

‎‎  ‎        name char(100),‎

‎‎  ‎        address ‎varchar(255)‎

‎‎  ‎    )”;‎

‎ ‎$make_table = mysql_db_query(“employees”,$order1);‎

‎ ‎

‎‎  if($make_table){‎

‎‎  ‎    echo(“

Table data_employees succeeds in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎  ‎}else{‎

‎‎  ‎    echo(“

Table data_employees fails in ‎making”);‎

‎‎  ‎}‎

‎‎  ‎?>