امن کردن فولدر {tmp}

حتما شما نیز با این خطا و هشدار در فایروال مواجه شدید
کد:

setr

راه حل !
اول بک آپ از فایل fstab
کد PHP:

uy

بعد ایجاد یه پارتیشن جدید :
کد PHP:

mk

حالا این پارتیشن رو فرمت کنیم :
کد PHP:
mkfs.ext3 -j /var/tmpMnt
حالا از فولدر tmp بک آپ می گیریم :

کد PHP:
cp -Rp /tmp /tmp_backup

 
الان نوبت مونت کردن میرسه :

کد PHP:
mount -o loop,noexec,nosuid,rw /var/tmpMnt /tmp
البته اگه وی پی اس لینوکس OpenVZ داشته باشید باید از دستور زیر استفاده کنید :
کد PHP:
mount -o bind,nosuid,noexec /tmp /tmp

 
بعد پرمیشن جدید به این فولدر می دیم :

 

کد PHP:
chmod 0777 /tmp
حالا بک آپ رو سرجای اولش منتقل می کنیم :
کد PHP:
cp -Rp /tmp_backup/* /tmp/
در نهایت هم به فایل fstab اضافش می کنیم :

کد PHP:
echo “/var/tmpMnt /tmp ext3 loop,rw,noexec,nosuid,nodev 0 0” >> /etc/fstab
چون به دوتا tmp نیاز نیست پس … :
کد PHP:
rm -rf /var/tmp/
ln -s /tmp/ /var/tmp
در پایان هم سه تا دستور زیر رو باید بزنید :
کد PHP:
chmod 1777 /tmp
chmod 1777 /var/tmp
chmod 1777 /usr/tmp