اطلاعات، ارزشمندترین دارایی و سرمایه در جهت رشد و موفقیت هر سازمان و سیستم تجاری به حساب می آید. همزمان با گسترش علوم کامپیوتری و تبدیل روابط و تعاملات سنتی به روابط الکترونیکی از این رو سازمانها و کاربران فن آوری، در کنار مزایای استفاده از این تکنولوژی می بایست سازمان و کاربران خود را از خطرات ناشی از حملات و تهدیدات احتمالی مصون نگه داشته و بر میزان امنیت سیستم های خود بیافزایند و در جهت افزایش اعتبار سازمان خود اقدام نمایید .