امنیت متناسب با کسب‌و‌کار

معماری‌ها و راهکارهای امنیتی متناسب با مقیاس کسب‌و‌کار و نوع شبکه مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. در این راستا می­توان امنیت را در بخش‌های مختلف بصورت زیر در نظر گرفت:

• امنیت زیرساخت شبکه

• امنیت شعب

• امنیت مراکز داده

• امنیت شبکه‌های مرکزی و پردیس

• امنیت شبکه‌های WAN

• امنیت شبکه‌های بزرگ