المان های html رو به دوبخش تقسیم کنیم :

    متن ها و المان های شبه متن مثل لینک ها و عکس ها
    تگ ها و المان های بلاکی مثل جدول ها و تقسیم بندی ها (تگ div)

:: تگ ها و المان های بلاکی فرقشون با بقیه اینه که به صورت ضمنی قبل و بعدشون یک خط جدید ایجاد میشه . در واقع یعنی یک خط کامل رو در بر میگرین و پهناشون ۱۰۰ درصد هست . المان های بلاکی شامل پاراگراف ها ، لیست ها ، جدول ها ، فرم ها و هدینگها هستند .