الزامی بودن کد مجوز جهت انتقال دمین

باید کد مجوز (Auth Code) اختصاص داده شود تا بتوانید دامنه را انتقال دهید. این امر (اختصاص Auth Code ) توسط ثبت کننده (Registrar) فعلی انجام شده است.