یکی دیگر از افکت های پر کاربر و در عین حال ساده در زبان برنامه نویسی جی کوئری افکت ( ) slideDown است که در این آموزش به آن خواهیم پرداخت.

افکت slideDown با افزایش تدریجی ارتفاع یک عنصر مخفی ، آن را از حالت مخفی به حالت نمایان در می آورد . در واقع این افکت این کار را در قالب یک افکت تصویری انجام می دهد . بدیهی است این افکت بر روی عنصری موثر است که در ابتدا مخفی باشد .

افکت slideDown بر روی عناصری که با یکی از افکت های hide یا fadeOut در jQuery مخفی شده اند و یا خاصیت display آنها درcss برابر با none باشد ، اثر خواهد داشت .

کار افکت slideDown این است که کشویی باز میکند.

شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

 ;( selector ” ).slideDown ( speed , callback” )$

مثال زیر کاربرد افکت slideDown را نشان میدهد:

}()pars-soft.ir”).click(function#”)$
}()panel”).slideDown#”)$
;({

هر وقت روی محتویات تگی که از ای دی به نام pars-soft.ir استفاده می کند کلیک شود محتویات تگی که از ای دی panel استفاده می کند بصورت اسلایدی نمایش داده شود .