افکت delay باعث ایجاد یک تاخیر در اجرای افکت دیگری می شود .

برای مثال فرض کنید که یک افکت ( ) fadeIn را برای یک عنصر تعیین کرده اید . این افکت در هنگام کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان اجرا می شود . اما می خواهید کاری کنید تا مثلا ۳ ثانیه بعد از کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان ، افکت ( ) fadeIn اجرا شود . برای این منظور بایستی ازافکت delay به همراه آن استفاده کنید .
شکل کلی استفاده ازاین افکت بصورت زیر است :

;(Syntax $( selector ).delay( speed

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم در اجرای یک افکت بر روی آن ، تاخیر ایجاد نماییم .

speed : این پاراتر تعیین کننده مدت زمان تاخیر در اجرای افکت است .
انواع مقادیر ممکن عبارتند از :
MiliSecond : مدت زمان تاخیر در اجرای افکت بر حسب میلی ثانیه .
Slow : سرعت آهسته .
Fast : سرعت زیاد .
مثال زیر کاربرد افکت delay را نشان میدهد .

}()button”).click(function”)$
;()div1″).delay(“slow”).fadeIn#”)$
;()div2″).delay(“fast”).fadeIn#”)$
;({