افزودن کنترل های سرویس دهنده به فرم وب : در این مرحله ، با نحوه استفاده از کنترل های سرویس دهنده ASP.NET آشنا خواهیم شد( چهار کنترل Lable ، دو کنترل TextBox ، دو کنترل Button )

سوئیچ به حالت Design ( کلیک بر روی Design Tab )
فعال نمودن پنجره Toolbox ( انتخاب گزینه Toolbox از طریق منوی View و یا فشردن کلیدهای CTRL+ALT+X )
انتخاب کنترل Label ازطریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در وضعیت Desgin view ) .

nn

تنیظیم خصلت های زیر برای کنترل Label استفاده شده بر روی فرم وب . ( برای مشاهده پنجره Properties مربوط به یک کنترل ، پس از انتخاب کنترل دستور View|Properties را فعال و یا از کلید F4 ، استفاده می نمائیم ) .

bb

فرم وب Login.aspx پس از استقرار اولین کنترل سرویس دهنده Label بر روی آن :

mc

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن

kl

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن

ng

انتخاب کنترل TextBox از طریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در مجاورت کنترل label مربوط به “نام” )

nh

bbb

انتخاب یک کنترل TextBox دیگر و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در مجاورت کنترل label مربوط به “رمزعبور” )

neg

 

انتخاب کنترل Button از طریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx و تنظیم خصلت های آن

ll

انتخاب کنترل Button دیگر و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx و تنظیم خصلت های آن

da

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن ( از کنترل فوق برای نمایش پیام مورد نظر در زمان بررسی صحت داده ورودی توسط کاربر، استفاده می گردد ) .

id

فرم وب Login.aspx پس از استقرار کنترل های سرویس دهنده مورد نیاز بر روی آن :

ngf