اطلاعات ویژه بعضی ساختارها :
در ساختارهای فایلها گاهی اوقات لازم است اطلاعات خاصی بر انها اورده شود که در فصول اینده توضیح خواهیم داد . مثلا در یک رکورد باید این اطلاع باشد که این رکورد رکورد انتهایی فایل است .

کلید Key :
صفت خاصه یا ترکیبی از چند صفت خاصه که در طول حیات فایل (File Life Cycle) نمونه منحصر بفردی از نمونه های موجودیتهای مختلف در فایل باشد را کلید میگوییم . همیشه سعی میشود صفت خاصه ای بعنوان کلید قرار بگیرد که کوتاهترین طول را دارد .

هرگاه چند کلید رکورد داشته باشیم . کلید رکورد اصلی را کلیدی در نظر میگیریم که کوتاهتر است و به ان اصطلاحا Primary Key : PK و به دیگر کلیدها Secondry Key : SK میگوییم

کلید خارجی Foreign Key :
صفت خاصه ای از موجودیت ( رکورد) است که بعنوان کلید شناخته شده است . منتهی این صفت خاصه تنها برای یکتا کردن مقدار موجودیت بوجود امده است و از اول جزء صفات موجودیتهای ما نبوده است .
مثلا فیلد شماره دانشجویی در یک موجودیت کلید فایلی است که بوجود امده است نه انکه از قبل بوده باشد . مثلا در صفات یک دانشجو اگر شماره شناسنامه بعنوان کلید قرار بگیرد چون از قبل جز صفات بوده است دیگر کلید خارجی نیست .