در هنگام تنظیم کارت شبکه کاربر باید اطلاعات زیر را برای ورود به شبکه به سیستم وارد نماید :
Use DHCP Broadcast .1
IP Address for rth0 .2
Network Mask for eth0 .3
Broadcast Address .4
Default Gateway .5
Name server.6