اطلاعات  جهت تنظیم smtp یا pop3

اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم smtp یا pop3

» تمام اطلاعات مورد نیاز قبلا به آدرس ایمیل شما ارسال شده است.

» توجه: در زیر هر جا عبارت yourdomainname.com نوشته شده است به جای آن آدرس دامنه خود را قرار دهید.

» اطلاعات مورد نیاز:
Incoming mail server: mail.yourdomainname.com
Outgoing mail server: mail.yourdomainname.com

Smtp port : 25

در تنظیمات گزینه my outgoing server requires authentication را فعال نمائید. (الزامی می باشد)

» توجه: نحوه تنظیم مقادیر فوق در برنامه های جانبی مانند Outlook یا Thunderbird بر عهده شما می باشد و در این زمینه پشتیبانی یا آموزش ارائه نمی شود