اضافه کردن Property به اشیاء

این کار بسادگی دادن آن یک مقدار، به شی موجود است.

به فرض اینکه شیء person قبلاً وجود داشته باشد، می توانید propertyهای age ,lastname ,firstname و eyecolor را مانند زیر به آن اضافه کنید:

ua

مقدار x، بعد از اجرای کد بالا:

aw