در آموزش های قبلی در مورد کنترل ListView  در زبان برنامه نویسی asp.net توضیحاتی داده شد و با ان آشنا شدیم.در این مطلب قصد داریم تا یکی از نکات مربوط به این کنترل در این زبان برنامه نویسی را برای شما تشریح و بررسی کنیم.

برای اضافه کردن قابلیت مرتب سازی اطلاعات نمایش داده شده توسط کنترل ListView بر حسب مقادیر یک فیلد ، کارهای زیر را انجام دهید :

صفحه sample.aspx را باز کرده و به نمای source کد بروید .
از بخش Standard منوی Toolbox ، دو کنترل فرمان Button را بعد از عنصر table که درون المنت LayoutTemplate کنترل ListView است ، قرار دهید .
در منوی Properties ، خواص زیر را در کنترل ها بصورت زیر تغییر دهید :
برای کنترل فرمان اول ، مقدار خاصیت Text را به “Sort by Name” و مقدار خاصیت CommandName را به Sort تغییر دهید . همچنین خاصیت CommandArgument را بر روی مقدار “ContactName” تنظیم نمایید .
برای کنترل فرمان دوم نیز ، مقدار خاصیت Text را به “Sort by ID” و مقدار خاصیت CommandName را به Sort تغییر دهید . همچنین خاصیت CommandArgument را بر روی مقدار “CustomerID” تنظیم نمایید .
راهنمایی : تنظیم مقدار خاصیت CommandArgument کنترل دکمه فرمان ها بر روی Sort به معنای مرتب سازی تنظیم شده بوده و عمل مرتب سازی را در کنترل ListView بر حسب فیلد تعیین شده ، انجام می دهند .
فایل را ذخیره نمایید .