بدون استفاده از عملیات محاسباتی می توان داده ای را به لیست اضافه کرد

کد PHP:

333