اصطلاحات SPAN

Ingress traffic : ترافیک وارده به سوئیچ
Egress traffic : ترافیک خارج شده از سوئیچ
Source (SPAN) port :پورتی که توسط Span مانیتور می شود
Source (SPAN) VLAN Vlan که توسط Span مانیتور می شود
Destination (SPAN) port :پورتی که اطلاعات بر روی برای مانیتور شدن کپی می شود
Monitor port : مانیتور پورت در سری Catalyst 2900XL/3500XL/2950 مطرح می شود که پورت مقصد همان پورت SPAN می باشد

Local SPAN : زمانی مطرح می شود که پورت مانیتور در همان سوئیچ واقع شده باشد
Remote SPANزمانی مطرح می شود که پورت مانیتور در همان سوئیچ واقع نشده باشد در این نوع تنظیم نیاز به یک VLAN خاص می باشد که در تمامی سوئیچ ها پشتیبانی نمی شود . (RSPAN)
Port-based SPAN (PSPAN)* : کاربر یک با چند پورت را به عنوان مبداء انتخاب می کند و یک پورت را به عنوان مقصد
VLAN-based SPAN (VSPAN)در یک سوئیچ خاص این امکان وجود خواهد داشت تمامی پورتهای متعلق به یک VLAN را به وسیله یک دستور مانیتور شوند
ESPAN : به معنای ESPAN پیشرفته بوده که در چرخه حیات Espan چندین بار این تغییرات در Espan رخ داده شده است
Administrative source : لیستی از پورت منبع و یا VLAN ها تنظیم شده اند که باید بررسی شود.
Operational source : لیستی از پورتها که می بایست به طور موثر مانیتور شوند این پورتها می تواند از منابع مختلف administrator باشد به طور مثال می توان از یک پورتی را در نظر بگیرید که در مد shutdown باشد ولی جزء پورتهای مد نظر administrator باشد که این امکان وجود خواهد داشت هرچند که موثر نخواهد بود .