اسکن کردن به فاز قبل از حمله در جایی که هکر به اسکن شبکه برای اطلاعات مخصوص برروی اطلاعات پایه جمع آوری شده در حین شناسایی ارجاع داده شده است.
هکرها باید یک نقطه ورود برای شروع حمله بدست بیاورند.
اسکن میتواند شامل استفاده از شمارهگیری , port scaners, نقشه برداری شبکه , sweeping ,اسکنرهای آسیب پذیری و امثال اینها باشند