دستور کلی استفاده از Telnet به صورت زیر است :

jhjk