استفاده از Method Group Conversion

از نسخه‌ی ۲، یک ویژگی به سی‌شارپ اضافه شد که به‌شکل قابل توجهی اختصاص‌دهی method‌ به delegate را ساده می‌کرد. این ویژگی method group conversion نام دارد و به شما اجازه می‌دهد تا به سادگی، نام یک متد را به delegate اختصاص دهید بدون این‌که نیاز داشته باشید از کلمه‌ی کلیدی new استفاده کنید یا constructor‌ مربوط به delegate را فراخوانی کنید.

به مثال زیر دقت کنید:

aaaa

llp

این مثال را در قسمت قبل نیز مشاهده کردید با این تفاوت که در این مثال از ویژگی Method group conversion استفاده شده است.

دقت کنید که در مثال‌های قبل، از متدهای static استفاده می‌کردید. در مثال بعد مشاهده می‌کنید که می توانید از متدهای یک شیء استفاده کنید که static نیستند (instance methods).

qw

همان‌طور مشاهده می‌کنید، ابتدا از روی کلاس مربوطه یک شیء ساخته و سپس از طریق آن شیء، متد را صدا زده‌ایم. دقت کنید که در مثال بالا نیز از method group conversion استفاده شده است.