در کنار پالت Color، پالت Swatches قرار دارد، همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این پالت، رنگها بصورت تفکیک شده قرار دارند و شما قادر به انتخاب مستقیم رنگ مورد نظر می باشید، البته دسته بندی های متفاوتی از رنگها وجود دارد که از طریق کلیک کردن بر روی مثلت واقع در سمت راست پالت گروه¬های متفاوت در دسترس می باشند.
انتخاب رنگ

اگر پالت Swatches را در فضای کاری خود مشاهده نمیکنید، به منوی Window رفته، و با انتخاب گزینه Swatches این پالت را به فضای کاری اضافه نمائید.