استاندارد MEDIX:

استاندارد جدیدی نیز آمده است.که استاندارد medix می باشد که خودش send و recive را عوض می کند و دیگر فرقی ندارد که کابل ها cross باشند یا straight

برای چک کردن کابل از وسیله ای به نام lan tester   استفاده می کنند.