در این رفع توسط تولید محتواهای غنی کاربران را به صفحات فرود خود که هدف نهایی فروش محصول یا خدماتتان است، هدایت کنید.

سعی کنید در این صفحات ستون کناری داشته باشید که کاربران را به هدف نهایی انتقال دهد.