شما بوسیله ایمیل‌های تبلیغاتی ترافیک بسیار خوبی می‌توانید جذب کنید.

سعی کنید در ایمیل‌های تبلیغاتیتان حساس باشید و طراحی زیبایی در آن‌ها بکار ببرید.

صفحه را شلوغ نکنید و همه لینک‌ها به یک صفحه اشاره کنند.

این لینک(ها) به همان صفحات فرود شما اشاره دارد.