ارزیابی پورتال

با توجه به گستردگی امر سنجش و ارزشیابی سایت ها، ارزشیابی سایت ها را می توان به بخش های زیر دسته بندی کرد:

▪ بررسی فنی سایت، از لحاظ پارامتر های کیفی و بازدهی سمت سرور.

▪ بررسی فنی سایت از لحاظ کلاینت ساید، مانند رعایت قوانین و استانداردهای html، javascript و css.

▪ بررسی سایت از لحاظ حجم محتویات سایت.

▪ بررسی سایت از لحاظ پارامتر های فنی گرافیکی،

▪ بررسی روانشناختی سایت، از لحاظ مطالعه رفتار بیننده سایت.

▪ بررسی نحوه چینش سایت، رعایت سایز صفحه برای resolution های پایین تر و بررسی زیبایی شناختی سایت.

▪ بررسی رفتار سایت در قبال search engineها و چگونگی کنترل web crawler ها و web spider ها توسط سایت. (search engine friendly).

امتیاز دهی به سایت از لحاظ کمیت و کیفیت استفاده از تکنولوژی های فرعی، مانند Flash و Silverlight، برای سایت هایی که صد درصد بر اساس آنها پیاده سازی نشده اند.

با توجه به موارد فوق، می بایست چارچوبی کامل و دقیق که تمام موارد را شامل شود به صورت یک چک لیست آماده شده، و به هنگام ارزشیابی، به هر قلم از آن یک امتیاز اختصاص داده شود.