ارتبا ط بین وظایف سه گانه
عناصر سه گانه اشاره شده در معماری مبتنی بر سرویس ، با یکدیگر مرتبط تا زمینه تحقق عملیات زیر فراهم گردد :

عرضه سرویس . ارائه دهندگان سرویس ، سرویس ها ی خود را برای یک کارگزار سرویس ، عرضه می نمایند ( ثبت در دفترچه آدرس ) . اطلاعات ارائه شده شامل : تعریف اینترفیس سرویس ، محل ارائه دهندگان سرویس ، سایر اطلاعات حمایتی و یا مستندات ضروری خواهد بود.
یافتن سرویس . مصرف کنندگان ، سرویس ها ی مورد نیاز خود را با کمک یک کارگزار ، پیدا خواهند کرد .
ارتباط به سرویس . مصرف کنندگان سرویس به سرویس های خاصی که توسط یک ارائه دهنده سرویس ارائه شده است ، مرتبط و زمینه استفاده آنان از سرویس مورد نظر فراهم خواهد شد. فرآیند فوق ، شامل تائید مصرف کنندگان خواهد بود.

عملیات یافتن و نسبت دهی سرویس ها می تواند بصورت پویا انجام گیرد . بدین ترتیب برنامه ها قادر خواهند بود بصورت پویا خود را پیکربندی نمایند. مثلا” اگربرنامه ای تشخیص دهد که مدت زمان پاسخ از یک ارائه دهنده سرویس ، زمانی غیر معقول است ، می تواند در زمان اجراء ، تصمیم بر استفاده از یک ارائه دهنده سرویس دیگر نماید .