اختصاص یک تابع به رویداد onload:

در JavaScript، می توان یک تابع را به یک رویداد مثل onload اختصاص داد:

hg

معادل کد بالا در Prototype با کمی تفاوت:

vc