اجزای تشکیل دهنده :DNS

۱٫Logical components-DNS name space
۲٫Physical components-ZOnes

DNS name space
ِِDNS name space ساختار و سلسله مراتب استفاده از اسم domain را مشخص میکند

Zones
zone ها یک شی هستند که پیکربندی DNS را شامل میشوند