از چندین اتاقک برای استفاده اداره کردن اجزای VPN-1 شامل شده است
این اتاقک ها شامل موارد زیر است

smart dash board
smart view tracker
smart portal
smart directory
smart view monitor
smart map
smart update
smart LSM
eventia reporter
Eventia analyzer